Tegemoetkoming voor lagere WW door ziekte

Per  1 juli 2015 werd het dagloonbesluit voor de WW aangepast. In de praktijk betekende dit voor veel arbeidsongeschikte (ex-)werknemers die voor minder dan 35% arbeidsongeschikt waren bevonden, dat zij een WW-uitkering ontvingen van slechts 49% (70% van 70%) van het oorspronkelijke loon. Deze aanpassing in het dagloonbesluit is inmiddels gerepareerd voor nieuwe instroom na 1 december 2017. Voor uitkeringsgerechtigden waarvan de WW-uitkering is ingegaan in de periode na 1 juli 2015 en voor 1 december 2017, is er een compensatieregeling getroffen. Echter om in aanmerking te komen voor deze compensatieregeling moet de uitkeringsgerechtigde zichzelf inschrijven via de website van het UWV.

https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/tegemoetkoming-voor-lagere-ww-door-ziekte