Bedrijfs- en Verzekeringsarts in taakdelegatie beschikbaar

Bent u op zoek naar een Bedrijfsarts of Verzekeringsarts die met taakdelegatie wil werken? Of naar een Stafarts?

Wij hebben landelijk nog beschikbare Bedrijfs-en Verzekeringsartsen, Stafartsen en Medische Adviseurs! Meer informatie? Bel ons op: 026- 3259498 of mail naar medisch@verzuimconsult.com

We gaan graag in gesprek om te onderzoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Re-integratie met sociaal-medische, financiële en juridische insteek

Interview: Theo Stokking en Frans van den Nieuwenhof zijn op 22 oktober 2022 door Ton van Oostrum, van Kwaliteit op Maat,  geïnterviewd. Lees hieronder het volledige artikel:

Werknemers zijn geïnteresseerd in financiën bij eventuele arbeidsongeschiktheid


Een plan van aanpak voor re-integratie? Dat moet een of meerdere tussendoelen bevatten. Een tweede tussendoel na zeg vier maanden niet gehaald? Dan is er opschaling van deskundigheid bij de re-integratie nodig voor scenarioplanning.

 

Dat zeggen Frans van den Nieuwenhof en Theo Stokking. Ik spreek de twee medio oktober 2022, voor de serie “KoM-leden aan het woord” op de KoM-site. Zij, oprichters van VerzuimConsult, hebben een oorspronkelijke kijk op de inhoud en de processen van verzuim en (mijden van) arbeidsongeschiktheid. Hun bedrijf voor “3600 Re-integratie management” is een verzuimdienstverlener met zwaartepunten in (1) arbeidsdeskundige dienstverlening en (2) re-integratieactiviteiten vanuit sociaal-medische, financiële en juridische invalshoeken in samenhang. Het betreft voornamelijk (dreigend zeer) langdurig verzuim, waarvoor hun steun wordt gevraagd door arbodiensten of (eigen risicodragende) werkgevers (ook omslagleden). De steun kent veel mogelijke vormen: adviseren, coaching, begeleiding, detachering van een expert van VerzuimConsult of de casus behartigen. Dit door enkele tientallen professionals bij VerzuimConsult, in dienst of als zzp’er.

Theo (l) en Frans

Samenspel, gezamenlijkheid

VerzuimConsult is – anders dan veel KoM-bedrijfsleden – geen arbodienst, maar wordt pas later in verzuimtrajecten ingeschakeld. Dat roept bij mij een vraag op. Overdracht van een casus van de ene naar de andere instantie of zelfs maar onderlinge consultatie is in de sociale zekerheid een klassieke valkuil, bron van vertraging en misverstanden. De twee maken duidelijk dat een goed samenspel dat voorkómt, hun werk voor een casus begint áltijd met een gesprek met opdrachtgever, gevolgd door individuele gesprekken met werkgever en werknemer en gezámenlijke plenaire afsluiting. Werkgever en werknemer zijn vrij om een expertise in te zetten naast verzuimbegeleiding door bedrijfsarts.

Startpunt is daarnaast het zo nodig verhelderen van wat een bedrijfsarts vaststelt over beperkingen en opties van de ziekgemelde werknemer. Dat is een probleemveld op zich. Inconsistente of incomplete informatie over belastbaarheid wordt opgeklaard. VerzuimConsult zet door om voldoende duidelijkheid bij de bedrijfsarts te bereiken. Frans is vasthoudend als het gaat om het bij medisch specialisten duidelijkheid krijgen over een prognose (‘Anders krijgt uw patiënt gedoe bij UWV’). Dat alles is de basis voor een zo ‘smart’ mogelijk plan van aanpak waar ook de werknemer houvast aan vindt. Het helpt voor een ‘re-integratieplanning’. Die leidt tot tussendoelen; voor het anders veel voorkomende ‘nog even aanzien’ is dan geen reden.

De driehoek

Theo hamert op het belang van de sterke driehoek: sociaal-medische, financiële en juridische aspecten spelen een gelijke rol bij re-integratie. Uiteindelijk leidt re-integratie tot een meer bedrijfskundig vraagstuk, het in redelijkheid een medewerker met beperkingen inpassen in het werkproces. Uitbreiding van de no-riskpolis, in plaats van inperking ervan, lijkt daar aan bij te dragen, zo stelt hij.

VerzuimConsult gebruikt haar medische expertise voor invullen van de Functionele Mogelijkheden Lijst bij langer durend verzuim of een duurzaam ziektebeeld. Dat is de opstap voor een arbeidsdeskundige om al bij aanvang van een traject naast een re-integratie advies een behoorlijk waarschijnlijke verwachting te geven over de mogelijke eindpunten, het inkomens- en kostenperspectief. Informatie over ook de financiële consequenties, ook jaren vooruit, voor zowel werkgever als werknemer geeft scenario’s. Die helpen werkgever en werknemer motiveren voor en focussen op het samen gewenste, het gezamenlijke belang. Geld is immers een voorname gedragsbepalende factor gebleken. Concreet kan het betekenen al vroeg kiezen: wordt het een tweede spoortraject, naar een werkgever met een heel andere werksoort? Opnieuw uitval dreigt anders makkelijk, zeker voor chronisch zieken, waarbij de WGA-lasten neerslaan bij de oorspronkelijke werkgever. Of is de koers meer ingrijpend: vaker werk passend maken in de eigen organisatie, ook bij verminderde productiviteit?

Hoger management bereiken

De onderbouwing van kosten slaat met name bij het hoger management aan, dat brengt een kijk op zaken die de direct leidinggevenden moeilijk kunnen opbrengen; want: targets en beslommeringen.

Voor grote arbeidsorganisaties dreigt in het algemeen dat UWV meent dat er bij hen nog altijd wel passend werk / absorptievermogen bestaat voor werkenden met vlekjes. Met energieke re-integratietrajecten is zo nodig een overtuigende WIA-aanvraag te doen.

Schakelen

VerzuimConsult ziet de kansen voor wat arbeidsbemiddeling zou mogen heten. De professionals adviseerden eerder bijvoorbeeld aan de eigenaar een schoonmaakbedrijf een zoektocht voor beperkte medewerkers te richten op bedrijven met licht zittend montagewerk. Theo raadt schoonmaakwerkgevers bij wijze van grap-met-een ondertoon wel eens aan om bijvoorbeeld een eigen montagebedrijf te beginnen om zo middels snelle plaatsing de WIA-lasten te beperken.

Ook schakelt het bedrijf vanuit re-integratie acties terug naar de werkgever, z’n leidinggevenden en personeelsfunctie. Arbeidsdeskundige onderzoeken en andere ervaringen brengen op basis van onderkende trends suggesties over verbeteren van managen van het verzuim, re-integratie en arbeidsongeschiktheid . Omdat de professionals zich ook regelmatig bezighouden met bezwaar- en beroepszaken doen verkrijgt en behoudt VerzuimConsult actueel inzicht in het CBBS.

En de werknemer?

VerzuimConsult spreekt op haar website over “een aanpak in de volle breedte waarin ook de belangen op gebied van schadebeheersing in kaart worden gebracht”. Schadelastbeperking draait om behoud van continuïteit, productiviteit en kostenbeheersing, alsmede behoud van gezondheid, werk en inkomen.

“Een geruststellende gedachte voor iedere CFO!”, vervolgt de sitetekst. Hoe valt dit alles bij de werknemers? Frans en Theo vertellen hoe ze een nieuwe werkwijze stimuleerden.

Een grote werkgever met ruim 5000 werknemers organiseert regelmatig een avondsessie. Uitgenodigd worden langdurig zieke werknemers, met hun partner. Er is koffie en cake, er zijn verzuimprofessionals. Werknemers blijken net zo goed geïnteresseerd in hun financiële situatie bij eventuele arbeidsongeschiktheid, er blijken veel onwetendheid en misverstanden.

 

Theo vertelt dat de werknemers zelf aangeven dat deze voorlichting veel eerder gegeven moet worden, bijvoorbeeld in het reguliere werkoverleg voor allen. Frans sluit af met duiden van de beroepszaak waarin hij diezelfde middag een werkneemster zal bijstaan; de vrouw slaapt al weken slecht, het motiveert hem voor haar op te komen.

Ton van Oostrum.
Bron: Kwaliteit op maat

RSC lanceert Werkwijzer Casemanagement in Taakdelegatie

Eisen, werkmethoden en instrumenten voor verantwoorde toepassing

RSC lanceert Werkwijzer Casemanagement in Taakdelegatie

 

HILVERSUM, 14 april 2022

Het Register Specialistisch Casemanagement lanceert een reeks hulpmiddelen om casemanagers en bedrijfsartsen te ondersteunen bij verantwoorde toepassing van taakdelegatie. Speerpunt is de Werkwijzer Casemanagement in Taakdelegatie. Dit praktische hulpmiddel bevat eisen, werkmethoden en instrumenten voor een samenwerkingsconstructie die de komende decennia onmisbaar zal zijn voor een gezonde en duurzaam inzetbare beroepsbevolking.

Bij casemanagement in taakdelegatie voert een casemanager taken van een bedrijfsarts uit onder diens toezicht en verantwoordelijkheid. Deze manier van samenwerken maakt volgens RSC-voorzitter Gaston Merckelbagh een stormachtige opkomst door. ‘Casemanagement in taakdelegatie biedt welkome kansen in een tijd van groeiende behoefte aan adequate bedrijfsgezondheidszorg en een hardnekkig tekort aan bedrijfsartsen. Maar de grote interesse voor deze manier van samenwerken leidt ook tot risico’s, zoals onzorgvuldige toepassing en onbekwaam handelen. Daarom is het belang van deze werkwijzer nauwelijks te overschatten. Casemanagement in taakdelegatie vraagt om strikte regulering en kwaliteitsbewaking. Als beroepsregister voor gespecialiseerde casemanagers zien wij het als onze taak om hierin het voortouw te nemen.’

Eigen kwaliteitsrichtsnoer voor casemanagers

‘De Werkwijzer Casemanagement in Taakdelegatie is ons antwoord op de grote behoefte aan een kwaliteitsrichtsnoer voor en vanuit de beroepsgroep van casemanagers,’ zegt Annet Scheeren. Zij leidt binnen het RSC de Faculteit Casemanager Taakdelegatie, die toeziet op de kwaliteit van opleidingen taakdelegatie en op verantwoorde toepassing van de samenwerkingsconstructie. ‘Eerder verscheen al wel een Werkwijzer Taakdelegatie voor bedrijfsartsen (februari 2019). Ook publiceerde de NVAB, de beroepsvereniging van bedrijfsartsen, een Standpunt delegatie van taken door de bedrijfsarts en supervisie (juni 2020). Deze documenten stellen heldere zorgvuldigheids- en kwaliteitseisen aan bedrijfsartsen die (deel)taken willen delegeren. Wat tot nu toe ontbrak, was een soortgelijk kader voor de casemanager die deze taken aanvaardt.’

Actief mee de kwaliteit bewaken

‘Het wettelijk kader voor bedrijfsgezondheidszorg stelt terecht hoge eisen aan zaken als onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, privacy en geheimhouding,’ zegt bedrijfsarts Mark Bourgonjen. Hij is lid van de Faculteit Casemanager Taakdelegatie omdat hij ervan overtuigd is dat casemanagement in taakdelegatie de toekomst heeft. ‘De RSC-werkwijzer helpt casemanagers in taakdelegatie om goed met alle eisen om te gaan en actief mee de kwaliteit te bewaken.’ Dit is volgens hem ook van groot belang voor bedrijfsartsen. ‘Zolang de casemanager zich aan de gemaakte werkafspraken en instructies houdt, is en blijft de bedrijfsarts bij taakdelegatie verantwoordelijk én tuchtrechtelijk aansprakelijk. Wij zijn ervan overtuigd dat het daarom noodzakelijk en van grote waarde is dat de casemanager zélf mee de kwaliteit bewaakt.’

Spiegel voor werkwijzer bedrijfsartsen

‘De werkwijzer verbindt heldere eisen aan casemanagement in taakdelegatie en biedt concrete werkmethoden en instrumenten voor verantwoorde toepassing,’ zegt faculteitslid en RSC-bestuurslid Marjol Nikkels. ‘Hiermee biedt dit document een eenduidig en overzichtelijk zorgvuldigheids- en kwaliteitskader.’ De inhoud vormt bewust zo veel mogelijk een spiegel voor de eerdergenoemde werkwijzer voor bedrijfsartsen, vult faculteitslid Karin Lelieveldt aan. ‘Zo kunnen de bij taakdelegatie betrokken beroepsgroepen er allebei maximale houvast aan ontlenen. Bij correcte toepassing vindt de delegerende bedrijfsarts altijd een goed voorbereide, professioneel opererende partij naast zich.’

Bewust strenger op rollen en taken

De werkwijzer vormt bij het RSC de sluitsteen van een uitgebalanceerd kwaliteitsbouwwerk met onder meer een beroepscode, legt Nikkels uit. ‘Het fundament dat alles draagt is het RSC Standpunt Casemanagement in Taakdelegatie. Hierin duiden we het maatschappelijk belang en de voordelen van taakdelegatie aan casemanagers. Maar we zetten ook op een rij welke eisen hierbij gelden. Hierin zijn we op onderdelen bewust strenger dan het NVAB-standpunt. De NVAB gaat logischerwijs uit van het perspectief van delegatie aan een reeks professionals, zowel met als zonder medische kennis. Casemanagers vallen in de tweede categorie, daarom kunnen diverse taken volgens ons standpunt in principe niet aan een casemanager worden gedelegeerd. Verder stellen we op grond van de privacyregels en de onafhankelijke positie van de bedrijfsarts aanvullende eisen om rolvermenging te voorkomen. Zo kan een casemanager die in taakdelegatie van de bedrijfsarts werkt, niet tegelijkertijd de rol hebben van casemanager verzuim namens de werkgever.’

Constructieve samenwerking met bedrijfsartsen

Merckelbagh heeft de werkwijzer en het standpunt tijdens het jaarlijkse RSC-congres formeel overhandigd aan NVAB-voorzitter Boyd Thijssens en NVAB-directeur Gijsbert van Lomwel. Een heel bewust gebaar, aldus projectleider en RSC-bestuurslid Lars Scheurer. ‘Vertegenwoordigers van de NVAB hebben samen met diverse andere deskundigen op het gebied van taakdelegatie kritisch meegekeken bij de totstandkoming van beide documenten. Dat leidde tot waardevol commentaar vanuit het perspectief van de bedrijfsarts. Voor deze constructieve houding zijn we de NVAB dankbaar. Juist bij taakdelegatie staat of valt immers alles met goede professionele samenwerking. Bedrijfsarts en casemanager kunnen er samen voor zorgen dat werknemers toegang hebben en houden tot goede bedrijfsgeneeskundige zorg. En ze zijn er samen verantwoordelijk voor dat die plaatsvindt in lijn met de wettelijke kernvoorwaarden. Het is dus cruciaal dat beide beroepsgroepen zich in het standpunt en de werkwijzer herkennen en ermee uit de voeten kunnen.’

RSC-instrumenten voor casemanagement in taakdelegatie

·        Werkwijzer Casemanagement in Taakdelegatie

·        Standpunt Casemanagement in Taakdelegatie

·        Beroepscode Casemanagement in Taakdelegatie

·        Kader Aantonen Bekwaamheid voor Taakdelegatie

 

Werkwijzer en standpunt zijn ook gebundeld in een handzaam boekje. Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot het RSC. De oplage is beperkt, dus beschikbaar zolang de voorraad strekt.

 

Vooraankondiging bijeenkomst- training- nieuwe Stecr richtlijnen

VerzuimConsult verzorgt binnenkort een bijeenkomst met betrekking tot de nieuwe Stecr richtlijnen.

Tijdens deze bijeenkomst worden de nieuwe Werkwijzer Arbeidsconflicten van Stecr, die aansluit op de NVAB- richtlijn Conflicten in de werksituatie, behandeld.

Deze training behandelt de actuele veranderingen in richtlijnen en nieuwe professionele kaders voor bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen.

Verhuisd naar nieuw kantoor in Heerenveen

Sinds juni 2021 is VerzuimConsult Medisch verhuisd naar een nieuw kantoor in Heerenveen. We zijn verhuisd naar een groter kantoor.

Het nieuwe adres is:
Koornbeursweg 73-14
8442 DJ Heerenveen